ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอาร์บีดีน วงศ์กาเซ็งสตรียะลาสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ศอ.บต.