ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1ว่าที่ร้อยตรีสิโรจน์ เที่ยงแท้โพธิ์คีรีราชศึกษาถึงแก่กรรม 
2นายพัฒนา โอมประพันธ์สุไหงโกลกโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ สพม.เขต 12
3นายจารึก นิลวิเชียรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาลาออกจากราชการ 
4นางโชติมา แก้วอินทร์โพธิ์คีรีราชศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อ.เมืองสงขลา สพม.เขต 16
5นางกิตินารถ ไชยรักษ์เบญจมราชูทิศลาออกจากราชการ 
6นายธวัช แซ่ฮ่ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15สพม.เขต 5 สพม.เขต 5
7นายวัชรพล แก้วดวงร่มเกล้าลาออกจากราชการ 
8นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็งโพธิ์คีรีราชศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา สพม.เขต 16
9นางสาวชุติมา อนุรัตน์เบญจมราชูทิศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม.เขต 13