ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวฟาตือเม๊าะ ดอเลาะเบญจมราชูทิศลาออกจากราชการ 
2นางอาซียะห์ สะแลแมยาบีบรรณวิทย์ถึงแก่กรรม