ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนูรมีย์ แลแมแนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15ศธจ.นราธิวาส สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2นางอัสมะ หะยีโซะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15ศธจ. สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3นางกัลยา เวทมาหะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15ศธจ. สน.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ