ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางรักนา รัตนพันธ์สายบุรี(แจ้งประชาคาร)โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง สพม.12
2นางพัชนี สีหวังสายบุรี(แจ้งประชาคาร)ลาออกจากราชการ 
3นางถนอม เจริญสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15ลาออกจากราชการ 
4นางสาวอัศนีย์ สะอาบูกิตประชาอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านกาแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส สพป.นธ เขต 1
5นายกัดดาฟี สาและธารโตวัฑฒนวิทย์โรงเรียนบ้านปะลุกา อำเภอตากใบ สพป.นธ เขต 2