ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางยุภาพรรณ เฉิดฉิ้มนราสิกขาลัยลาออกจากราชการ 
2นางปรีดา พละพึงเกษียณอายุ