รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15นายสุธี บุญญะถิติ 073511984 
101นราธิวาสนายนิกร เซ้งเถียร 073541771 
102นราสิกขาลัยนายกฤษดา ปรีชาหาญ 073511115 
103รือเสาะชนูปถัมภ์นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห 073571035 
104บาเจาะนายการันต์ วาแมยีซา 073599089 
105ร่มเกล้านายสัญญา สุขเพชร 073591000 
106ศรีวารินทร์นายมะพอลี ปะดอ 073554532 
107เรียงราษฎร์อุปถัมภ์นายสืบศักดิ์ ไกรนรา 073570129 
108เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสนายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค 073543111 
109สุไหงโกลกนายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 073611053 
110ตากใบนายราเมศ น้อยสุข 073581187 
111มัธยมสุไหงปาดีนายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์ 073651151 
112เวียงสุวรรณวิทยาคมนายมะยูนา มะเย็ง 073659139 
113ธัญธารวิทยานายไพโรจน์ หมีนหวัง 073612213 
114สุคิรินวิทยานายเจริญ จันทร์ทอง 073656079 
115ตันหยงมัส  073671083 
116บูกิตประชาอุปถัมภ์นางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ 073512991 
117สวนพระยาวิทยานายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม 073589009 
201เดชะปัตตนยานุกูลนายสมพงค์ สัจจาภรณ์ 073336182 
202เบญจมราชูทิศนายจุมพล ทองใหม่ 073349599 
203วุฒิชัยวิทยา  073351456 
204สุวรรณไพบูลย์นายวิทยา อุหมัน 073491097 
205ปทุมคงคาอนุสรณ์นายหัสธรรม จินดารัตน์ 073437171 
206ท่าข้ามวิทยาคาร  073499098 
207ยาบีบรรณวิทย์นายอุดม อะตอ 073335921 
208ศิริราษฏร์สามัคคี  073497279 
209ประตูโพธิ์วิทยานายธนกฤต นิลราช 073439031 
210ราชมุนีรังสฤษฏ์นายวินัย ศรแก้ว 073431051 
211แม่ลานวิทยานางวิมลวัลย์ จุลพรหม 073356382 
212สะนอพิทยาคมนายยาการียา อาแว 073335924 
213สายบุรี(แจ้งประชาคาร)นายเสรี ยีดอรอแม 073411400 
214ไม้แก่นกิตติวิทย์นายลุกมาน หะยีกาเล็ง 073481028 
215วังกะพ้อพิทยาคมนายมะอับดุลรอพี วาแม 073494114 
216ทุ่งยางแดงพิทยาคม  073489029 
217โพธิ์คีรีราชศึกษานายสันติรักษ์ ไชยเอียด   
301คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลานางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล 073270127 
302สตรียะลานายประสพ ชนามุยา 073212965 
303คณะราษฎรบำรุง 2นายอิสะมะแอ มะเระ 073270125 
304เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลานางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา 073288015 
305รามันห์ศิริวิทย์นางสาวอนุช เพชรเรือง 073295144 
306ยะหาศิรยานุกูลนายสุทธานนท์ ทองนุ่น 073291240 
307บันนังสตาวิทยานายตะวัน อักษรชื่น 073289449 
308นิคมพัฒนวิทย์นายเริงชัย ปรังเจะ 073261527 
309กาบังพิทยาคมนายพนา อรัญภาค 073258107 
310จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์นายซูกีพลี ตาเย๊ะ 073284118 
311ธารโตวัฑฒนวิทย์นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ 073297024