รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ 073511984 
101นราธิวาสนายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 073541771 
102นราสิกขาลัยนางสาวณภัคร์พัช อนันต์โชติคณิน 073511115 
103รือเสาะชนูปถัมภ์นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห 073571035 
104บาเจาะ  073599089 
105ร่มเกล้านางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ 073591000 
106ศรีวารินทร์นายมะพอลี ปะดอ 073554532 
107เรียงราษฎร์อุปถัมภ์นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ 073570129 
108เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสนายดำรงค์ พันธ์โภชน์ 073543111 
109สุไหงโกลกนายเจริญ จันทร์ทอง 073611053 
110ตากใบนายสืบศักดิ์ ไกรนรา 073581187 
111มัธยมสุไหงปาดีนายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค 073651151 
112เวียงสุวรรณวิทยาคมนายมะยูนา มะเย็ง 073659139 
113ธัญธารวิทยานายไพโรจน์ หมีนหวัง 073612213 
114สุคิรินวิทยานายทินกร ชาแท่น 073656079 
115ตันหยงมัส  073671083 
116บูกิตประชาอุปถัมภ์นายมาหะมะ ดือราซอ 073512991 
117สวนพระยาวิทยานายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม 073589009